10/21/2019 - دوشنبه 29 مهر 1398
Search
عنوانآدرستلفن
كليساي ارامنه تركمنچای خيابان زركش –كوچه كليسا 77816635
كليساي ارامنه گريكور خيابان كرمان –جمشيد رويان 22528615
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top