12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search

توسعه های شهری در شرق تهران(نارمک)

مرحله اول تو سعه
 نارمك اولين تجربه شهرسازي مدرن  ايراني است كه درسال 1329 بو سيله با نك ساختماني طرح ريزي اوليه گرديد. اراضي نارمك از جمله اراضي بلا صاحب اطراف تهران بودكه به موجب قانون ثبت اراضي موات درا ختيار بانك ساختماني قرارگرفت . درابتدا شامل حدود 3000تا 4000 قطعه زمين بود و ساخت ماكت هاي ساختمان سازي نارمك د ر آخرين ماه هاي سال 1332 شروع شد و سازنده ماكت مرحوم مهندس جهانگير مظلوم بود .

 

 ا ولين قسمتهاي كه درنارمك شكل گرفت ايستگاه دفتر و ميدان هفت حوض( نبوت )  بود . پس از آن خيابان گلبرگ ؛  سي متري نارمك؛ تكش ؛ نظام آبادو ادامه آن  خيابان هنگام  بود  و به ده نارمك ختم مي شد .

 بنابرين نارمك اولين شهرك با استراكچر منظم و قوي شمالي و جنوبي و با راههاي درجه اول ؛ دوم  و سوم شهري بود

مرحله دوم  توسعه
سرانجام اين محله با بوجود آمدن تا سيسات شهري درآن و ساختمانهايي كه توسط دولت ساخته شد مورد ا ستقبال قرار گرفت و با احداث بزرگراه رسالت فعا ليت هاي ساختماني  شدت گرفته و بتدريج كليه اراضي زير پو شش بانك سا ختما ني قرارگرفت و توسعه اراضي نارمك سبب شد كه اراضي دردشت ؛ ا براهيم آباد؛ توسط صاحبان آن به قطعات كوچك تقسيم شوند و چون قيمت اين اراضي درمقايسه در مقايسه با نارمك ارزان بود مردمي كه از نظر درآمد در سطح پايين تري بودند به اين نواحي روي آوردند و اين محدوده به نارمك اضافه شد.

مرحله سوم توسعه
در سال 1345 تهران به 10منطقه تقسيم شد كه منطقه 6 ؛ تهرانپارس و منطقه 8 كنوني جزو آن بود . در حدود سال 1348 مرحله سوم گسترش منطقه شروع شد و ساخت و سازهايي به صورت پراكنده در منطقه يعني چهاراه سرسبزو با لاي 46 متري تا فرجام انجام شد . كه درسال 1349 با تصويب طرح جا مع تهران اين منطقه جزء مناطق شهري درآمد

مرحله چهارم توسعه
با رواج مالكيت اتومبيل ؛ سروسامان نسبي د روضع اتوبوسراني و  مسكن موجب شدكه توسعه اقماري دراطراف تهران مورد استقبال مردم قرارگيرد . خريداران اراضي به تعميم و تفكيك و خيابان بندي اين اراضي كه بعدا تهرانپارس نام گرفت پرداختند . ايجاد ساختمانهاي متعدد الشكل و رديف بندي كه براي مردم تازگي دا شت و واگذاري اراضي و ساختمانها با شرايط و تسهيلات ويژه اي براي كارمندان دولت و ايجاد برخي عوامل تفريحي چون استخر سبب شد كه تهرانپارس با وجود دوري و فاصله از مركز شهر مورد توجه قرار گيرد .

 

مرحله پنجم تو سعه
درحدود سال 1360 توسعه اطراف نارمك محدود به شمال شرق نارمك مي شود اراضي بين نارمك و تهران پارس در دو طرف خيابان رسالت به علت خارج بودن از محدوده ؛ زاغه نشيني در آن رواج پيدا كرده بود  بعدا ز انقلاب خانه هاي حلبي  به خانه هاي آجري  موقت تبديل شد .  ولي  شمال غرب نارمك به علت قراردا شتن زمين هاي ارتش توسعه نيافت .

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top