12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398
Search


نحوه استفاده از زمين در منطقه 8


بارزترين مشخصه منطقه از ديدگاه اراضي نسبت 50 درصدي ( 86/49) بخش مسكوني است نسبت 26 در صد كل شهر تهران است كه نشان مي دهد منطقه عمدتا منطقه اي مسكوني ا ست.

 ويژگي ديگر از نسبت با لاي معابر 35 درصد نشات مي گيردكه مي تواندبه اين علت با شد كه معابر شهري اطراف مناطق بين آ نها نصف مي شود ( در خيابان دماوند فقط پياده رو جنوبي به منطقه مجاور تعلق دارد ) در نتيجه سهم بزرگي از معابر شهري به حساب معابر منطقه منظور مي شود.


شبكه آبرساني

 آب مصرفي محدوده شهرداري منطقه 8 از مخزن 11 واقع درخيابان هنگام و مخزن 7 واقع در اتوبان رسالت ؛ اول حاجي پور با 72 دستگاه شير فشار شكن تغذيه مي شود. مخزن 11 با گنجايش 38400 مترمكعب و مخزن 7 با گنجايش 55500متر مكعب آب مصرفي اين منطقه را تامين مي كنند.

 

 شبكه گازرسانی

هر دو منطقه شهرداري را يك ناحيه گاز پو شش مي دهد كه ناحيه 6 گاز شامل منطقه 4 و 8 شهرداري ا ست. در حال حاضركليه سطح منطقه شبكه گذاري شده است و نياز به توسعه ندارد .

 

فا ضلاب

در منطقه 8 هيچگونه سيستم جمع آوري فاضلاب وجود ندارد . از نظر تصيفيه آب به دليل ارتباط شبكه جمع اوري فاضلاب منطقه با مناطق پائين دست و لزوم تصفيه آن در تصفيه خانه جنوبي و جنوب غربي تهران ؛ در منطقه مذكور فاضلاب تصفيه نخواهد شد ؛ بلكه درآينده ب توجه به خطوط جمع آوري شبكه به نقاط پائين دست منتقل ميگردد.

دراين منطقه با توجه به نوع مناسب خاك ؛ استفاده از چاه جذبي مرسوم بوده ؛ ليكن در بعضي از محلات ؛ تخليه فاضلاب از حياط منازل به مسيلهاي مجاور انجام ميگيردكه يك معضل اساسي ا ست . هيچكدام از ا ماكن عمومي و موسسات دولتي و خصوصي ؛ بيمارستان و يا صنايع در منطقه 8 داراي سيستم تصفيه مستقل نيستند.

 

آبهاي سطحي

بررسي جهات شيب هاي طولي خيابانهاي منطقه 8 نشان مي دهد كه شيب خيابانها در سه جهت عمده مي باشد كه عبارتند از جهات شمال به جنوب شرق و به غرب ؛ غرب به شرق

آبهاي سطحي خيابانهاي شمالي – جنوبي واقع دراراضي غربي منطقه 8 در حد فاصل خيابان استاد حسن بنا و مسيل باختر به اين مسيل مي ريزند و سپس به جاده دماوند منتقل مي شوند . از جمله اين خيابانها مي توان از خيابانهاي استاد حسن بنا ؛ كرمان ؛ قسمتي از جانبازان ؛ بزرگراه شرق ؛ شهيد آيت … مدني ؛ گلستان ؛ آبادان و شير مرد نام برد

آبهاي سطحي برخي از خيابانهاي شمالي – جنوبي مستقيما به خيابان دماوند مي ريزند مانند خيابانهاي پروين ؛ تيرانداز ؛ 115 صادقي ؛ 45 متري تهرانپارس ؛ افشاري ؛ گلدار؛ فراهاني؛ وحيديه ؛ سبلان و…

آبهاي سطحي ساير خيابانهاي – جنوبي تو سط خيابان شرقي – غربي شهيد محمد ايگه اي جمع اوري و سپس به مسيل تهرانپارس و جاده دماوند منتقل ميگرددمانند : خيابانهاي دردشت ؛ مهر ؛ مدائن ؛ شهيد آيت ؛ سمنگان و…

با توجه به آنكه خط القمر طبيعي منطقه برمسيل تهرانپارس واقع گرديده است لذا جهات شيب طولي كليه معابر شرقي و غربي به سمت مسيل تهرانپارس مي باشد.

 بنابراين كليه معابر شرقي – غربي كه درسمت شرق مسيل تهرانپارس واقع اند داراي شيب طولي شرقي – غربي و كليه معابري كه درسمت غرب اين مسيل واقع اند داراي شيب طولي از غرب به شرق مي با شند. آبهاي سطحي اينگونه معابر اغلب بوسيله مسيلهاي ابراهيم آباد ؛ خاور و تهرانپارس جمع آوري مي شوند و نها يتا به جاده دماوند مي ريزند.  

شايان ذكراست كه شيب طولي خيابان دماوند از ابتداتا انتهاي خيابان دماوند در راستاي شرق به غرب مي باشد.

باتوجه به عبور 4 مسيل عمده ( ابراهيم آباد ؛ مسيل باختر ؛ دردشت ؛ تهرانپارس ) از منطقه 8 تهران در جهات شيب طولي خيابان بنحوي است كه آبهاي سطحي معابر منطقه عمدتا از طريق اين مسيلها جمع آوري و به خارج از منطقه دفع مي شود.

 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top