..:: زندگی در منطقه » معرفی منطقه » ویژگی های طبیعی منطقه ::..
 07/24/2014 - پنجشنبه 2 مرداد 1393 Search
ویژگی های طبیعی منطقه


نحوه استفاده از زمين در منطقه 8


بارزترين مشخصه منطقه از ديدگاه اراضي نسبت 50 درصدي ( 86/49) بخش مسكوني است نسبت 26 در صد كل شهر تهران است كه نشان مي دهد منطقه عمدتا منطقه اي مسكوني ا ست.

 ويژگي ديگر از نسبت با لاي معابر 35 درصد نشات مي گيردكه مي تواندبه اين علت با شد كه معابر شهري اطراف مناطق بين آ نها نصف مي شود ( در خيابان دماوند فقط پياده رو جنوبي به منطقه مجاور تعلق دارد ) در نتيجه سهم بزرگي از معابر شهري به حساب معابر منطقه منظور مي شود.


شبكه آبرساني

 آب مصرفي محدوده شهرداري منطقه 8 از مخزن 11 واقع درخيابان هنگام و مخزن 7 واقع در اتوبان رسالت ؛ اول حاجي پور با 72 دستگاه شير فشار شكن تغذيه مي شود. مخزن 11 با گنجايش 38400 مترمكعب و مخزن 7 با گنجايش 55500متر مكعب آب مصرفي اين منطقه را تامين مي كنند.

 

 شبكه گازرسانی

هر دو منطقه شهرداري را يك ناحيه گاز پو شش مي دهد كه ناحيه 6 گاز شامل منطقه 4 و 8 شهرداري ا ست. در حال حاضركليه سطح منطقه شبكه گذاري شده است و نياز به توسعه ندارد .

 

فا ضلاب

در منطقه 8 هيچگونه سيستم جمع آوري فاضلاب وجود ندارد . از نظر تصيفيه آب به دليل ارتباط شبكه جمع اوري فاضلاب منطقه با مناطق پائين دست و لزوم تصفيه آن در تصفيه خانه جنوبي و جنوب غربي تهران ؛ در منطقه مذكور فاضلاب تصفيه نخواهد شد ؛ بلكه درآينده ب توجه به خطوط جمع آوري شبكه به نقاط پائين دست منتقل ميگردد.

دراين منطقه با توجه به نوع مناسب خاك ؛ استفاده از چاه جذبي مرسوم بوده ؛ ليكن در بعضي از محلات ؛ تخليه فاضلاب از حياط منازل به مسيلهاي مجاور انجام ميگيردكه يك معضل اساسي ا ست . هيچكدام از ا ماكن عمومي و موسسات دولتي و خصوصي ؛ بيمارستان و يا صنايع در منطقه 8 داراي سيستم تصفيه مستقل نيستند.

 

آبهاي سطحي

بررسي جهات شيب هاي طولي خيابانهاي منطقه 8 نشان مي دهد كه شيب خيابانها در سه جهت عمده مي باشد كه عبارتند از جهات شمال به جنوب شرق و به غرب ؛ غرب به شرق

آبهاي سطحي خيابانهاي شمالي – جنوبي واقع دراراضي غربي منطقه 8 در حد فاصل خيابان استاد حسن بنا و مسيل باختر به اين مسيل مي ريزند و سپس به جاده دماوند منتقل مي شوند . از جمله اين خيابانها مي توان از خيابانهاي استاد حسن بنا ؛ كرمان ؛ قسمتي از جانبازان ؛ بزرگراه شرق ؛ شهيد آيت … مدني ؛ گلستان ؛ آبادان و شير مرد نام برد

آبهاي سطحي برخي از خيابانهاي شمالي – جنوبي مستقيما به خيابان دماوند مي ريزند مانند خيابانهاي پروين ؛ تيرانداز ؛ 115 صادقي ؛ 45 متري تهرانپارس ؛ افشاري ؛ گلدار؛ فراهاني؛ وحيديه ؛ سبلان و…

آبهاي سطحي ساير خيابانهاي – جنوبي تو سط خيابان شرقي – غربي شهيد محمد ايگه اي جمع اوري و سپس به مسيل تهرانپارس و جاده دماوند منتقل ميگرددمانند : خيابانهاي دردشت ؛ مهر ؛ مدائن ؛ شهيد آيت ؛ سمنگان و…

با توجه به آنكه خط القمر طبيعي منطقه برمسيل تهرانپارس واقع گرديده است لذا جهات شيب طولي كليه معابر شرقي و غربي به سمت مسيل تهرانپارس مي باشد.

 بنابراين كليه معابر شرقي – غربي كه درسمت شرق مسيل تهرانپارس واقع اند داراي شيب طولي شرقي – غربي و كليه معابري كه درسمت غرب اين مسيل واقع اند داراي شيب طولي از غرب به شرق مي با شند. آبهاي سطحي اينگونه معابر اغلب بوسيله مسيلهاي ابراهيم آباد ؛ خاور و تهرانپارس جمع آوري مي شوند و نها يتا به جاده دماوند مي ريزند.  

شايان ذكراست كه شيب طولي خيابان دماوند از ابتداتا انتهاي خيابان دماوند در راستاي شرق به غرب مي باشد.

باتوجه به عبور 4 مسيل عمده ( ابراهيم آباد ؛ مسيل باختر ؛ دردشت ؛ تهرانپارس ) از منطقه 8 تهران در جهات شيب طولي خيابان بنحوي است كه آبهاي سطحي معابر منطقه عمدتا از طريق اين مسيلها جمع آوري و به خارج از منطقه دفع مي شود.

 

FlipBook

Requires FlashPlayer

Get Adobe Flash Player

Please try the above link first. If you still encounter problems after installing the Flash Player, try this one:

Get Adobe Shockwave Player

Mobile version

Powered by Kvisoft

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389