12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398
Search


چگونگي وضعيت منطقه در مقابل سوانح طبيعي

زلزله

هيچيك از گسلهاو گسله هاي تهران در منطقه 8 قرارندارند . نزديكترين گسل درجنوب منطقه از جنگلهاي سرخه حصار قراردارد .

يك گسل كوچك هم درقسمت غرب (منطقه 7) در نزديكي منطقه ؛ در نقشه هاي زلزله آورده شده است .

لكن در مطالعات ريز پهنه بندي تهران اشاره شده است كه دراثر فعاليت گسل شهر ري خسارات وارده به منطقه به خصوص د رقسمتي از ناحيه زياد خواهد بود .

درمورد زلزله با خطر پذيري متوسط و بالا ضابطه خطر زلزله و خسارات ناشي از آن در قالب تقويت سازه هاي ساختماني و همچنين ضابطه شرايط اجتماعي در قالب توسعه مجددمنطقه و تامين فضاي كا في نياز به تحقيق و بررسي دقيق دارد.


آلودگي هوا  

مطالعات آلودگي هوا در طرح مكان يابي ساختمانهاي بلند مرتبه در تهران ؛ منطقه 8را در زمان بهره وري از فردوگاه دوشان تپه ؛ به علت ريزش سرب ناشي از پرواز هواپيماها كه آلودگي آن اضافه مي شوذ به آلودگي ويژهشرق تهران كه ناشي از وجود بادهاي غربي و ارتفاعات شرقي ا ست . آلوده ترين مكان از نظر هوا اعلام مي نمايد و ضريب 2 را براب فضاي باز سا ختمان در انها اعلام مي داردكه به معناي ضرورت ايجاد بيشترين سطح فضاي باز در شهر خواهد بود.


سيلاب

اصولا شهر تهران به دليل واقع شده در دامنه جنوبي كوهستان ا لبرز ؛ داراي آبهاي سطحي نسبتاقابل ملاحظه اي مي با شد. اين آبها در نتيجه ذوب شدن برفها و تا اندازه اي ريزش باران خصوصا در ارتفاعات باعث جاري شدن رودخانه هاي دائميو نيز فصلي متعددي از شمال به جنوب آن مي شود.

در گذشته ازآب رودخانه هم جهت شرب و هم آبياري باغات و كشاورزي استفاده مي شدو درشرا يط حاضر بيشتر به هدايت سيلابي مي پردازد.    

 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top