12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398
Searchطرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.

 طرح تفصيلي منطقه هشت شهرداري تهران

سند طرح تفصيلي منطقه هشت شهرداري تهران كه در اسفند 1386در كميسيون ماده 5 به تصويب رسيد مشتمل بر 10 بند شامل:

-        ويژگي منطقه، جايگاه منطقه در طرح جامع، الگوي توسعه سازمان فضايي منطقه، شبكه معابر.

دریافت فایل اول (طرح تفضیلی منطقه 8 ) 

دریافت فایل دوم ( خلاصه گزارش طرح تفضیلی )

دریافت فایل سوم 

 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top