12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search

1: مقدمه ای بر چشم انداز
2: چشم انداز
3: اهداف
4 :ماموریت ها
5: راهبرد ها
6: تاریخچه
7: وظایف امور شهری
8: وظایف معاونت مالیحق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top