12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
از گزارشات عملکرد درون سازمانی صرف نظر شده و تنها خدمات ارائه شده به شهروندان محترم منطقه در قالب گزارش در این بخش ارائه شده است.
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top