12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397
Search
از گزارشات عملکرد درون سازمانی صرف نظر شده و تنها خدمات ارائه شده به شهروندان محترم منطقه در قالب گزارش در این بخش ارائه شده است.
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top