12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search

مقام معظم رهبری:

 روحیه ی مردمی بودن و انس با مردم، تماس با مردم، از نزدیک پای صحبت مردم نشستن، ماها به حکم مسئولیت یک محصوربودن های داریم، یک محدودیتهایی داریم، که گذرگاهی باشد برای تماس با متن زندگی مردم.   

 

 

 
 روش صحیح اندیشیدن از نظر دکارت
 
 

-        هیچگاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم جز آنچه درستی آن بر من بدیهی شود.  

-         هر یک از مشکلاتی را که به مطالعه در می آورم تا می توانم و تا آنجا که برای تسهیل آن لازم است تقسیم به اجزاء نمایم

-         افکار خود را به ترتیب جاری سازم و از ساده ترین چیزها که علم به آنها اسانتر باشد آغاز کرده کم کم به معرفت برسم، حتی برای اموری که طبعاً تقدم و تاخر ترتب ندارد  

-         در هر مرحله از مراحل فوق شماره امور و استقصا را چنان کلی سازم که مطمئن باشم چیزی فرو گذار نشده است.  

 
 

استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود، کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع انجام وظایف،رضایتمندی ارباب رجوع و رفاه بیشتر کارکنان مستلزم بهبود مستمر فرآیند های کاری و مقدماً نیازمند شناسایی و تحلیل فرآیندهای موجود است

  چارت موجود اداره تشکیلات و بهبود روش ها

       
 

بررسی مداوم و مستمر وظایف واحدهای سازمانی به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف ،جلوگیری از تکرار وظایف و تداخل آنها و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی وظیفه واحد تشکیلات میباشد. 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top