11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search

سالمندي در همين نزديکي

د رحالی که د ر د نیای امروز سالمند ی تنها بخشی از روند طبیعی عمر محسوب می شود ، ولی گویا د ر ایران سالمند ی خارج از همه مسائل و مشکلات حواشی آن، خود به یک بیماری و نارسایی جد ی تبد یل شد ه است.

د رحالی که د ر د نیای امروز سالمند ی تنها بخشی از روند طبیعی عمر محسوب می شود ، ولی گویا د ر ایران سالمند ی خارج از همه مسائل و مشکلات حواشی آن، خود به یک بیماری و نارسایی جد ی تبد یل شد ه است.
نیازی به کنکاش و مرور د وباره اطلاعات موجود از وضعیت سالمند ان د ر جامعه ایرانی هم نیست، فقط کافی است قد ری چشم بگرد انیم و د ر روزگار سخت و د شوار پیری شمار زیاد ی از سالمند ان و بازنشستگان کشورمان نظاره و اند یشه کنیم. آنان که گویی روزبه روز زیر بار هزینه های سنگین و کمرشکن تأمین مخارج معیشت زند گی و د ر کنار آن د ر زیر فشار طاقت فرسای هزینه های د ارو و د رمان، پیرتر و خمید ه تر می شوند .
شاید نیازی هم به مرور د وباره این آمارهای تکراری نباشد که د ر زمان حاضر ۲/۵ د رصد جمعیت کشور را سالمند ان تشکیل می د هند و پیش بینی می شود ، جمعیت سالمند کشور تا سال ۲۰۵۰ به حد ود ۲۵ میلیون نفر برسد ، که حد ود یک چهارم جمعیت آن زمان خواهد بود .
از جمعیت ۵ میلیونی سالمند کشور، اکنون حد ود ۳ میلیون نفر تحت پوشش یکی از سازمان های بیمه ای یا حمایتی هستند و ۲۵ د رصد از سالمند ان کشور هم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند .
یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امد اد ، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی و حد ود ۱۰۰ هزار سالمند نیز د ر مراکز نگهد اری از سالمند ان بهزیستی زند گی خود را سپری می کنند .
آمارهای موجود همچنین نشان می د هد که حد ود ۷ د رصد سالمند ان کشور ما به تنهایی زند گی می کنند ، ۳۰ د رصد با فرزند ان و ۷۰ د رصد با همسر و فرزند انشان، اما میزان زند گی تنها، د ر میان زنان سالمند ۸/۱۲ د رصد و د ر بین مرد ان سالمند ۸/۲ د رصد است. این آمارها همچنین بیانگر آن است که متأسفانه ما د ر توسعه فعالیت های اجتماعی، اقتصاد ی، بهد اشتی و د رمانی د ر زمینه رسید گی و توجه به سالمند ان غفلت کرد ه ایم.
تغییر الگوی زیست خانواد ه گسترد ه به خانواد ه هسته ای، تبد یل شد ن منازل مسکونی سنتی به آپارتمان، افزایش اشتغال زنان و روند رو به رشد مهاجرت ها از روستاها و شهرهای کوچک به مناطق بزرگ شهری از مهم ترین عواملی است که د ر سال های اخیر د ر بالا رفتن سن افراد مؤثر بود ه است.
این د رحالیست که هم اکنون هم جمعیت سالمند ی د ر برخی از مناطق کشور سطوح بسیار بالای پیری را تجربه می کنند که به نظر می رسد باید برنامه ریزی های خاص آموزشی، سلامتی، رفاهی و اجتماعی برای آنان لحاظ شود .
باورهای ناد رست د رباره سالمند ی که این د وران را زمان زند گی غیرفعال و بی تحرک می د انند ، فعالیت های موازی برخی د ستگاه های مسئول، ضعف آماری از وضعیت سالمند ان، پوشش ناکافی بیمه و عد م کفایت سیستم بهد اشت و د رمان از مهم ترین چالش های د وران سالمند ی د ر ایران ماست و این د رحالی است که وجود ۳۰ سازمان مرد می فعال د ر حوزه سالمند ی، تکالیف قانون برنامه برای سالمند ان، از جمله فرصت ها و مزیت های سالمند ی د ر ایران محسوب می شود .
به طور قطع و یقین برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان و سالمند ان هم اقد امی د ر راستای هم پیمانی و میثاق د وباره با همین تکالیف قانون برنامه برای سالمند ان است که به نظر می آید حرکت های این چنینی به شناخت فرصت ها و چالش های د وران سالمند ی و گره گشایی از همین آسیب های سخت د ر روزگار پیری کمک کند ، چه اگر برنامه ریزی مؤثر برای بهبود شرایط زیست و سلامت سالمند مهیا شود ، بیماری ها و معلولیت ها د ر د وران سالمند ی کاهش یافته و از این پس به د وران سالمند ی به عنوان یک تهد ید نگریسته نمی شود .


تعداد مشاهده: 693
1390/11/24
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top