11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search

اقدامات شاخص سال 1390

1)      اخذ حکم اعسار شهرداری منطقه 8 از پرداخت هزینه دادرسی

    درپرونده کلاسه 890212 موضوع شکایت ناصر خجسته با وکالت محمد رضا اکبری بخواسته مطالبه قیمت عادله وروز ملک پلاک ثبتی 121/ 6716 که باتوجه به سابقه طرح دادخواست مشابه از طریق مناطق وسازمانهای صدور واخذ دادنامه فوق الاشاره از اقدامات شاخص درتاریخ بلدیه تهران به نظر می رسد.

2)     تخریب ملک مسکونی چهار طبقه

    باتوجه به گود برداری غیر اصولی تعاونی اعتباری ثامن الائمه درخیابان گلبرگ غربی بعداز تقاطع خیابان ارجمند ملک همجوار شرقی بطور ناگهانی دچار شکست شده ودرچهار طبقه تخریب گردید که خوشبختانه علیرغم وجود چندنفر از اهالی خانه درمنزل آسیب جانی به کسی وارد نشد درراستای پیشگیری از تبعات سوء حادثه کمیسیون رفع خطر با محوریت اداره حقوقی تشکیل واخطاریه های لازم به مالکین غربی وشرقی ملک ابلاغ و هماهنگی لازم با جناب آقای دکتر اسدیان معاونت محترم دادستان وسرپرست ناحیه 7 تهران همزمان انجام ودستور قضایی اخذ واقدامات قضایی وانتظامی از طریق کلانتری 127 نارمک معمول گردید ضمناً مالکین ملک آسیب دیده بهمراه پیمانکار درحال کار درمحل گود برداری به اداره حقوقی دعوت وطبق توافقنامه فیمابین پیمانکار مسئولیت کلیه خسارت وارده را بعهده گرفتند .

3)  رفع اثر از استنکاف شهردار محترم منطقه دردیوان عدالت اداری

   باتوجه به طرح شکایت از طرف مالکین پلاک ثبتی 20874/88 به نامهای آقای بهروز وعلی محمودی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه وابطال طرح درسال 1388 طبق دادنامه شماره 514 مورخ 10/11/88 صادره از شعبه 33 دیوان عدالت اداری شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی گردیده ودر بخش دیگر خواسته شکایت با توجه به اینکه طرح اعلامی صرفاً جهت اجرا به مناطق ابلاغ می گردد ابطال آن به لحاظ عدم توجه دعوی به شهرداری منطقه هشت قرار رد دادخواست صادر گردیده ومتعاقباً شعبه پنجم اجرای احکام دیوان با پیگیری مستمر درصدد اجرای رای صادره مبنی بر صدور پروانه با حذف قید طبق وقوع ملک درطرح بود دفاعیات اعلام شده که دستورات صادره الزاماً خارج از حدود دادنامه می باشد استنکاف پس از حضور درجلسه رسیدگی 11/2/90 درمعیت معاونت شهرسازی ودفاع از اقدامات شهرداری موضوع از ناحیه اجرای احکام مورد تشکیک واقع ومجدداً از شعبه 33 استعلام که پس از مراجعه به شعبه وارائه اطلاعات لازم اقدامات شهرداری تایید ونظر به " عدم استنکاف شهردار محترم منطقه" صادر فرمودند.

4)    نام خواهان ناصر خجسته مالک پلاک ثبتی 121/6716

   نامبرده مالک چهار دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 121/6716 میباشد که پس از ارائه دادخواست وارجاع به کارشناسی قیمت ملک به مبلغ 000/000/000/14 ریال برآورد که متعاقباً اعتراض به نظریه صادره هیئت کارشناسی با کاهش 000/000/000/2 ریال مبلغ ارزش رقبه موصوف را به 000/000/000/12 ریال تعیین نمود که پس از صدور رای بدوی به شماره 880989 نسبت به رای صادره اعتراض وهمچنین حکم اعسار شهرداری از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی هم اخذ وبا تنظیم لایحه ای مستدل خوشبختانه دادگاه محترم تجدیدنظر( شعبه 59)پرداخت مبلغ محکوم به را منوط به تنظیم سند رسمی تمامی حقوق اعم از حقوق سرقفلی، کسب وپیشه وعرصه واعیانی پلاک مرقوم نموده است درضمن دادنامه دارای ارزش مالی به میزان000/000/000/12 ریال می باشد.

5)     نام خواهان عباس کربلایی هادی مالک پلاک ثبتی 48 اصلی با وکالت فرج اله کریمی

   خواسته : رفع تصرف عدوانی طی دادنامه شماره 300091 مورخ 7/2/90 باتوجه به دفاعیات مستند ومستدل این اداره وحضور قاضی محترم شعبه 116 حقوقی جهت اجرای قرار معاینه محلی دعوی غیر وارد تشخیص وحکم به بطلان دعوی صادر گردیده است شایان ذکرمی باشد نامبردگان باتغییر نام مدعی از وکیل به اصیل واز اصیل به وکیل به دفعات مختلف اقدام به طرح دعوی نموده اند که با دفاعیات موثر کارشناسان این اداره دعاوی مطروحه منجر به بطلان گردیده است در ضمن ارزش دادنامه موصوف از نظر این اداره 000/000/000/3 ریال می باشد.

6)    مطالبه بهای ملک پلاک ثبتی 2199/6974

   باتوجه به تجدید نظرخواهی این منطقه نسبت به دادنامه شماره 491مورخ 8/7/88 صادر شده از شعبه 128دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه ( شهرداری منطقه 8) به پرداخت چهارصدوپنجاه میلیون تومان قیمت وارزش روز قسمتی ازیک قطعه زمین به پلاک 2199/6974 متعلق به تجدید نظرخواندگان( محمد- احمد- مرتضی همگی علی میرزایی ) طبق مفاد لوایح تقدیمی وپیگیری مستمر رئیس اداره حقوق و کارشناس پرونده آقای علیرضا بهاری علیرغم محکومیت شهرداری درمرحله بدوی دادگاه محترم تجدید نظر( شعبه اول ) با اقناع حاصله از لوایح ودفاعیات اداره حقوقی ضمن نقض دادنامه بدوی رای به بیحقی خواهان صادر نمودو ارزش ریالی این دادنامه معادل چهار صد وپنجاه میلیون تومان می باشد.

7)    مطالبات خسارت پلاک ثبتی 6455/49

   درخصوص دعوی آقایان وخانمها پژمان – هومن – وحید و شیما و ژیلا همگی ناطقی – حوریه محمودی به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران بخواسته دریافت خسارت بابت تخریب ملک خواهان توسط شهرداری باتوجه به پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 786 مورخ 22/4/90 که حکایت از مالکیت آقایان ناطقی وقدمعلی ناطقی نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی 6455 بخش 11 تهران واینکه دلیلی که مثبت مالکیت خواهان درپلاک ثبتی مذکور باشد به دادگاه ارائه نشده درنتیجه دادگاه خواهانها را درموضوع مطروحه ذینفع دانسته ودادنامه بنفع شهرداری منطقه 8 صادرگردیده است . ارزش ریالی دادنامه 000/000/4 ریال می باشد.

8)    فک غیر مجاز پلمب

   درخصوص اتهام آقای هدایت اله سلطانیان دایر بر فک غیر مجاز پلمب دادگاه باتوجه به گزارش شهرداری منطقه 8 وتصویر صورتجلسه پلمپ وتصویر صورتجلسه فک پلمپ وسایر دلایل وقرائن موجود درپرونده متهم را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید . ارزش ریالی دادنامه 000/000/4 ریال می باشد.

9) تجدید نظر خواهی سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی

   از محکومیت الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 6771/48 درخصوص تجدید نظر خواهی سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی بطرفیت شهرداری منطقه 8 نسبت به دادنامه شماره 459-66/89 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی که به موجب آن سازمان مزبور به تنظیم سند رسمی وانتقال قطعی سه دانگ پلاک ثبتی 6771/48 و پرداخت مبلغ 952/000/1 ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله درحق خواهان – شهرداری – محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت  . باتوجه به مستندات دعوی به نحوی نبوده نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید. لذا دادگاه این بخش از دادنامه که حق الوکاله نماینده قضایی برابر تعرفه مکتوب گردیده بود به پرداخت حق نمایندگان قضایی وحقوقی برابر تعرفه قانون نمایندگان حقوقی درحق خواهان محکوم نمود ودادنامه بدوی به نفع شهرداری منطقه 8 مورد تایید قرارگرفت .

ارزش ریالی دادنامه 000/000/000/8 ریال می باشد.

10) مطالبه قیمت یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 4487/48

   درخصوص دعوی آقای حسن ورشوساز فرزند عیسی به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران به تاریخ 22/4/90 به خواسته مطالبه قیمت یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 4487/48 به انضمام خسارت دادرسی مقوم به 000/100/5 ریال نظر به اینکه خواهان قبل از جلسه اول دادرسی دعوی خود را مسترد نموده است دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است . ارزش ریالی دادنامه 000/000/4ریال می باشد.

11) دعوی وارد ثالث

   درخصوص دعوی خانم نسرین فتوحی فرزند روح اله به طرفیت خانم ربابه حشمت کلاهی ( شهرداری منطقه 8 ) به تاریخ 15/4/90 به خواسته وارد ثالث درپرونده کلاسه 88/119/48 – شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران  نظر به اینکه خواهان پس از جلسه اول دادرسی وقبل اعلام ختم رسیدگی با توجه به مذاکرات خارج از دادگاه دعوی خود را مسترد نموده است دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است . ارزش ریالی دادنامه 000/000/4 ریال می باشد.

12) جعل واستفاده از سند مجعول – معاونت درجعل واستفاده از سند جعلی

   درخصوص اتهام آقای امیر قاسمی فرزند شکراله وعباس تاجیک فرزند علی اصغر دایر بر متهم ردیف اول جعل درسند مالکیت شماره 788/151 واستفاده از سند مجعول جهت پلاک ثبتی 314/151 وارائه به شهرداری واخذ پروانه ساختمانی وردیف دوم معاونت درجعل واستفاده از سند جعلی پس از طرح شکایت از ناحیه اداره حقوقی دادگاه متهم ردیف اول را بابت بزه جعل به تحمل یکسال حبس وبابت استفاده از سند مجعول به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی ومتهم ردیف دوم را بابت معاونت درجعل به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید واسناد جعلی اخذ شده دراجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد . دادنامه مزبور کیفری بوده وارزش ریالی آن تابع مقررات آن اداره کل می باشد.

13) مطالبه اجرت المثل – خلع ید

   درخصوص دادخواست شهرداری منطقه 8 تهران با نمایندگی قضایی آقای علیرضا بهاری بطرفیت  اداره تربیت بدنی استان تهران بخواسته خلع ید از پلاک ثبتی 152/90 بخش 11 تهران مقوم به فعلاً000/000/51 ریال ماحصل خواسته خواهان که توسط نماینده وی بیان شده است شش سهم از هفت سهم پلاک ثبتی مذکور متعلق به شهرداری تهران می باشد ولی اداره کل تربیت بدنی استان تهران بدون اذن قانونی درپلاک ثبتی تصرف دارد دادگاه دعوی خواهان را وارد وحکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی شماره 152/90 بخش ثبتی تهران بابت اصل خواسته ومحکومیت وی به پرداخت مبلغ 000/020/1 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به نماینده قضایی درحق خواهان شهرداری منطقه 8 صادر نموده است

ارزش ریالی دادنامه 000/000/000/10 ریال می باشد .

14)آراء ماده صد وپرونده های نواحی سه گانه

تعداد احکام ورود ماخوذه جهت اجرای آراء ماده صد

327 فقره

تعداد احکام اجرا شده توسط اجرای احکام منطقه

300

تعداد پرونده های کیفری نواحی سه گانه

55

تعداد پرونده های حقوقی نواحی سه گانه

32

15) وصول مطالبات 1390

میزان وصولی چک های برگشتی سال 1390=96710792914

16)آمار دعاوی مطروحه دردیوان عدالت اداری

دعاوی مطروحه 74 مورد                                   ورود شکایت – کمیسیون همعرض18مورد

رد شکایت 35 مورد                                           دستور موقت 21 مورد

17) رفع اثر از توقیف حساب شهرداری منطقه 8

   پیرو محکومیت منطقه به پرداخت بهای عادله روز ملک پلاک ثبتی 899/48 بدلیل وقوع درطرح معبر طی دستور اجرای احکام شعبه 120 مجتمع قضایی شهید باهنر حساب شهرداری تا سقف 000/000/350/2 ریال صادر به محض اطلاع درشعبه حاضر وپس از مذاکره با ریاست محترم دادگاه نامه رفع توقیف از حساب شهرداری به شماره 120/900012/ج مورخ 8/4/90 اخذ وبه شعبه بانک ملی حسابهای دولتی ارائه گردید

18) جلوگیری از اجرای دو فقره دادنامه

   با توجه به صدور دادنامه های تاوان املاک الف – نادی شبستری وغیره  ب – ستوده تهرانی وغیره به ارزش 000/000/000/3 تومان مراتب درراستای جلوگیری از توقیف حساب شهرداری وبرداشت مبلغ محکوم به به کمیسیون توافقات منعکس وپس از پیگیری لازم ضمن توافق با مالکین از طریق آن کمیسیون از صدور اجرائیه جلوگیری گردید.

19) حل وفصل پرونده معروف به آل اسحاق

   موضوع مربوط به واگذاری یک باب تجاری مشارکتی درخیابان دردشت بوده که به دلیل اختلاف موجود درمتراژ وعدم صدور پایان کار پرونده 15 سال درکش وقوث اداری بلا تکلیف مانده بود که با تدبیر انجام شده وتقاضای اصلاح صورت مجلس تفکیکی سند به نام شهرداری اخذ ومشکل خریدار حل وفصل گردید.

20) اجرای بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران درخصوص واگذاری وصول مطالبات

   پیرو نامه واصله از اداره کل حقوقی شهرداری تهران وبررسی سوابق چکهای 50 تا 100 میلیون تومان قراردادی با خانم شکوه سیاه کمری وکیل معرفی شده اداره کل حقوقی به مبلغ کل 600/464/927/1 ریال منعقد گردید.

21) الزام به تنظیم سند

   پلاک ثبتی 6784/48 متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام ( ره ) به متراژ 528 متر مربع واقع در20 متری کرمان خیابان اردستانی که درحال حاضر به عنوان پارک عمومی مورد بهره برداری قراردارد  باتوجه به پرداخت قیمت پلاک مرقوم درسال 1387 اقدامات لازم جهت استبفاء حقوق شهرداری با طرح دادخواست مبنی بر الزام مالک به انتقال پلاک مرقوم مطرح وطبق تصاویر اسناد ضمیمه ملک درتاریخ 11/7/1390 به نام شهرداری تهران منتقل گردید.

22) اجرای رای کمیسیون رفع خطر ( پلاک ثبتی 11140/88 شیرینی فروشی پارس ):

   باتوجه به سوابق موجود مالک ملک مرقوم به نام مجتبی موحد راد از سال 1384 باشیوه های نامتعارف وسرکشی وتمرد نسبت به مقررات اقدام به ساخت وساز غیر مجاز وتوسعه تجاری درپلاک مرقوم به نام شیرینی فروشی پارس بالاتر از میدان فلکه اول تهرانپارس نموده بود وعلیرغم صدور آراء کمیسیون های ماده صد وبند20 ماده 55  شهرداری اقدام خاصی نتوانسته بود برعلیه مالک عملی نماید به دلیل تجری اخیراً نامبرده با ستون گذاری درطبقه فوقانی قصد تبدیل پشت بام به مسکونی به متراژ 300 متر مربع را داشته که موضوع به فوریت دردستور کار قرارگرفت وبا صدور رای کمیسیون رفع خطر دستور قضایی لازم از دادسرای ناحیه 7 اخذ وبا حضور کلانتری محل نسبت به قلع وقمع مستحدثات درتاریخ 19/6/90 بدون هیچگونه خسارت جانی ومالی اقدام گردید.

23) تصرف غیر قانونی زمین :

   باتوجه به بررسی به عمل آمده درخصوص پروانه ساختمانی شماره 14190 مورخ 9/8/1385 واستعلام در خصوص اصالت سند مالکیت ارائه شده درخصوص پلاک ثبتی 788/151 دلایل کافی مبنی برجعلی بودن سند ارائه شده به شهرداری استحصال گردید وشکایت کیفری مبنی برجعل سند واستفاده از سند مجعول برعلیه امیر قاسمی وعباس تاجیک درتاریخ 6/8/1388 مطرح والنهایه طبق دادنامه شماره 800351 مورخ 7/4/90 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی متهمین به جزای جرم ارتکابی ( حبس وجزای نقدی) محکوم گردیدند متعاقباًدرتاریخ 27/7/1390 گزارشی مبنی بر تصرف رقبه موصوف توسط متهمین وفرد دیگری به نام علی اکبر متین زاده واصل که با طرح شکایت مجدد دردادسرای حفظ حقوق بیت المال از طریق پلیس امنیت موضوع دردست رسیدگی می باشد.

24) رد دعوای مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ( ره)

   باتوجه به دادخواست مجتمع مزبور برعلیه منطقه مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای عادله سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1384/48 به متراژ 5/787 درراستای دفاع از حقوق شهرداری دفاعیات لازم انجام وطبق دادنامه شماره 800691 مورخ 4/7/1390 قرار رد دعوی به طرفیت منطقه صادر وابلاغ گردیده است .

25) رفع معارض پروژه پارک آب

   درراستای توسعه پروژه پارک آب واقع درفلکه اول تهرانپارس ابتدای خیابان پروین اقدامات اجرایی انجام شده متاسفانه با شکایت احد از مالکین همجوار به نام شرکت نگهبان مبنی بر ممانعت از حق وتخریب درشعبه 2 دادیاری دادسرای ناحیه 7 پروژه متوقف وپس از پیگیریهای قضایی وحضور دادیار محترم وکارشناس رسمی دادگستری درمحل پروژه دلایل لازم مبنی بر بلاوجه بودن شکایت شاکی ارائه ودستور ادامه پروژه اخذ واز تضییع حقوق شهرداری ممانعت بعمل آمد.

26) همکاری جهت رفع سد معابر بانواحی :

   باتوجه به گزارشات واصله از حوزه خدمات شهری مبنی بر تجمع عده ای وانتی سرکش درنقاط خاص منطقه وایجاد درگیری با عوامل شهرداری اقدامات لازم با مستند سازی انجام وطی شرحی به سرپرست محترم دادسرای ناحیه 7 منعکس گردید پس از اخذ دستور طی مراحل 4 مرحله با استفاده از یگان رعد سرکلانتری چهارم هر مرحله به استعداد 20 نفر به همراه عوامل اجرایی ناحیه وکارشناسان فعال حقوقی اقدامات لازم جهت رفع سد معبر وتوقف خودروهای بار فروشان انجام وطی عملیات های مزبور 10 دستگاه خودرو توقیف وبه پارکینگهای نیروی انتظامی هدایت گردیدند.

27) پروژه بزرگراه امام علی (ع) :

   باتوجه به دستور شهردار محترم تهران مبنی برعملیاتی شدن ادامه بزرگراه امام علی (ع) اداره حقوقی منطقه به عنوان بازوی کمکی وقانونی اجرای پروژه درخدمت شهردار محترم منطقه بوده تا ضمن حل وفصل موضوعات ارجاعی حتی المقدور از ایجاد اختلال درزمان بندی پروژه درحد توان وبا استفاده از توانایی همکاران حقوقی جلوگیری نماید دراین راستا تا به حال اقدام به :

1)     بررسی اسناد مالکیت ووکالتنامه های ابرازی توسط شهروندان به تعداد 39 فقره

2)     رسیدگی به اعتراض شهروندان به مفاد قرارداد وقیمت های اعلامی 15 فقره

3)     تقاضای صدور مجوز اعمال ماده 9 با هماهنگی اداره کل حقوقی به تعداد 29 فقره

28) مطالبه اجرت المثل

   باتوجه به دادخواست تقدیمی منطقه برعلیه اداره کل تربیت بدنی بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی 152/90 از تاریخ 6/7/1387 تازمان اجرای حکم النهایه دادگاه ( شعبه 123 حقوقی ) پس از رسیدگی با احراز تصرف خوانده درپلاک مزبور طبق دادنامه شماره 2000595 مورخ 3/7/90 اداره خوانده را به پرداخت مبلغ 332/933/071/1   ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 750/738/14 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم نموده است .

29) تخلیه باشگاه بدنسازی از ملک شهرداری

   حسب دستور شهردار محترم منطقه مبنی بر بررسی وضعیت وچگونگی استقرار باشگاه بدنسازی درساختمان معاونت حمل ونقل وترافیک واقع درخیابان جانبازان غربی نبش کرمان شمالی طبقه زیرزمین با اخطار به متصدی باشگاه به نام حسین دیهیم مریدانی وحضور نامبرده وارائه تصویر قرار دادهای مختلف پس از بررسی هشدار لازم جهت تخلیه محل به دلیل وجود تعارض درقرار دادها به نامبرده گوشزد وبی دلیل عدم توجه نامبرده به تعهدات کتبی خود ایشان واحضاریه صادره درراستای صیانت از حقوق شهرداری درخواست تخلیه محل به استناد عدم شمول املاک شهرداری از قانون مالک ومستاجر مصوب 31/2/59 شورای انقلاب به دادستان محترم تنظیم متعاقباً پس از حضور مشارالیه دربازپرسی شعبه یک ناحیه 7 وارائه مجدد قرار دادهای متعدد با امضاء مدیران قبلی شهرداری پس از بررسی جعلی بودن قراردادها بی دلیل جابه جایی مدیران امضاء کننده قرار داد وتبدیل اداره کل املاک به سازمان حداقل برای 5 سال قبل از تاریخ قرارداد ارائه شده تقاضای استعلام اصالت قراردادها از شعبه معمول وطبق پاسخهای دریافتی همگی مجعول وفاقد اصالت اعلام گردیدند . نامبرده دردفتر اداره حقوقی درتاریخ 14/8/1390 جلب ومحل کاملاً تخلیه وتحویل منطقه گردید .پرونده مزبور جهت استیفاء کامل حقوق شهرداری دردست پی گیری می باشد.


تعداد مشاهده: 1614
1391/3/22
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top