12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398
Search

تاریخ 31/2/90

طرح شکایت از مالکین به نامهای بهروز و علی محمودی

با توجه به طرح شکایت از طرف مالکین پلاک ثبتی 88/20874 به نامهای آقای بهروز و علی محمودی مبنی بر

الزام شهرداری به صدور پروانه و ابطال طرح در سال 1388 طبق دادنامه شماره 514 مورخ 88/11/10 صادره

از شعبه 33 دیوان عدالت اداری شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی گردیده و در بخش دیگر خواسته شکایت

با توجه به اینکه طرح اعلامی صرفاًجهت اجرا به مناطق ابلاغ می گردد ابطال آن به لحاظ عدم توجه دعوی به

شهرداری منطقه 8 قرار دادخواست صادر گردیده و متعاقباً شعبه پنجم اجرای احکام دیوان با پیگیری مستمردر صدد

اجرای رای صادره مبنی بر صدور پروانه با حذف قید بوده و طبق دستورات صادره الزاماً خارج از حدود دادنامه

در صدد اجرای آن و اعلام اسنکاف بود که پس از حضور در جلسه رسیدگی 90/2/11 در معیت معاونت شهرسازی

و دفاع از اقدامات شهرداری موضوع از ناحیه اجرای احکام مورد تشکیک واقع و مجدداً از شعبه 33 استعلام که پس

از مراجعه به شعبه و ارائه اطلاعات لازم اقدامات شهرداری تایید و نظر به عدم استنکاف شهردار محترم منطقه 

صادر فرمودند


تعداد مشاهده: 673
1390/4/7
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top