11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search

تاریخ3/3/1390

نام خواهان ناصر خجسته مالک پلاک ثبتی 6716/121

نام خواهان ناصر خجسته مالک پلاک ثبتی 6716/121

نامبرده مالک چهار دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 6716/121 میباشد که پس از ارائه دادخواست و ارجاع به

کارشناسی قیمت ملک به مبلغ 14000000000ریال برآورد که متعاقباً اعتراض به نظریه صادره هیئت کارشناسی

با کاهش 2000000000 ریال مبلغ ارزش رقبه معصوف را به 12000000000 ریال تعیین نمود که پس از صدور

رای بدوی به شماره 880989 نسبت به رای صادره اعتراض و همچنین حکم اعسار شهرداری از پرداخت هزینه

تجدید نظر خواهی هم اخذ و با تنظیم لایحه ای مستدل خوشبختانه دادگاه محترم تجدید نظر(شعبه59) پرداخت مبلغ

محکوم به را منوط به تنظیم سند رسمی تمامی حقوق اعم از حقوق سرقفلی ، کسب و پیشه و عرصه و اعیانی پلاک

مرقوم نموده است در ضمن دادنامه دارای ارزش مالی به میزان 12000000000 ریال می باشد.


تعداد مشاهده: 881
1390/4/7
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top