11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
Search

تاریخ 24/3/1390

نام خواهان عباس کربلائی هادی با وکالت فرخ اله کریمی 

خواسته رفع تصرف عدوانی

طی دادنامه شماره 300091 مورخ 90/2/7 با توجه به دفاعیات مستند و مستدل این اداره و حضور قاضی محترم شعبه

116حقوقی جهت اجرای قرار معاینه محلی دعوی غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است

شایان ذکر می باشد نامبردگان با تغییر نام مدعی از وکیل به اصیل و از اصیل به وکیل به دفعات مختلف اقدام به

طرح دعوی نموده اند که با دفاعیات موثر کارشناسان این اداره دعاوی مطروحه منجر به بطلان گردیده است

در ضمن ارزش دادنامه موصوف از نظر این اداره 30000000000می باشد


تعداد مشاهده: 917
1390/4/7
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top