11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
Search

هفته اول تیر ماه 1390

رفع توقیف از حساب شهرداری
اخذ حکم برائت پرسنل اجرایی
محکومیت احد از متخلفین به نام عبدالعلی آزاد به حبس
رفع اثر از اجرائیه صادره علیه منطقه

رفع توقیف از حساب شهرداری
پیرو محکومیت منطقه به پرداخت بهای عادله روز ارزش ملک پلاک ثبتی 899/48 به دلیل وقوع در طرح معابرخیابان گلبرگ به مالکیت مجتمع اقتصادی کمیته امدادطی دستور اجرای احکام شعبه 120 مجتمع قضایی باهنر اقدام به توقیف حساب شهرداری بانک ملی شعبه مهر حسابهای دولتی نموده که به محض اطلاع در شعبه حاضر و پس از مذاکره با ریاست محترم دادگاه نامه رفع توقیف از حساب شهرداری به شماره 120/900012/ج مورخ 8/4/90 به مبلغ اجرائی 2350000000ریال اخذ و به شعبه مربوطه ارائه گردید

اخذ حکم برائت پرسنل اجرائی
در راستای اجرای طرح تعریض مسیل باختر احد از شهروندان به نام محمد رضا اصفهانی علیه دو نفر از پرسنل املاک و ناحیه 3 منطقه به اتهام تخریب عمدی شکایت که پس از مراجعات و دفاعیات مکرر کارشناسان حقوقی این اداره النهایه حکم به برائت پرسنل آقای مرتضی خدام و رامین حلاج طی دادنامه شماره 900265مورخ 17/3/90 از شعبه 1044جزائی صادر و به منطقه ابلاغ گردید

محکومیت احد از متخلفین به نام عبدالعلی آزاد به حبس
نامبرده پیرو اقدامات اجرایی واحد اجرای احکام مبنی بر پلمپ تجاریها وفق دستور قضایی و آراء کمیسیون ماده صد مرتکب فک غیر مجاز پلمپ محل گردیده بود که با طرح شکایت و پیگیری  مستمر کارشناسان حقوقی ناحیه و منطقه محکوم به شش ماه حبس گردیده است

رفع اثر از اجرائیه صادره علیه منطقه
مبلغ 500000000ریال پرونده دارائی با توجه به محکومیت شهرداری بابت ارزش پلاک ثبتی 6771/48 نسبت به انتفال پلاک مرقوم به نام شهرداری پس از پرداخت مبلغ محکوم به انجام شد ولی در بخش اجرت المثل ایام تصرف شهرداری محکوم به پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان گردید ه بود که رای مزبور قطعی و در مرحله اجرا با توجه به دفاعیات انجام شده مبنی بر انتقال اصل ملک به نام شهرداری دستور مختومه شدن پرونده اخذ و اقدام گردید


تعداد مشاهده: 789
1390/4/28
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top