11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search

اقدامات شاخص اداره حقوقی هفته دوم شهریور ماه 1390

مطالبه بهای ملک

<با توجه به تجدید نظر خواهی این منطقه نسبت به دادنامه شماره 491 مورخ 8/7/88 صادر از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 8 به پرداخت 4500000000ریال قیمت و ارزش روز قسمتی از یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 6974/2199 متعلق به تجدید نظر خواندگان  محمد-احمد-مرتضی همگی علی میرزایی طبق مفاد لوایح تقدیمی وپیگیری مستمر رئیس اداره حقوقی و کارشناس پرونده آقای علیرضا بهاری علیرغم محکومیت شهرداری در مرحله  بدوی دادگاه محترم تجدید نظر شعبه اول با اقناع حاصله از لوایح و دفاعیات اداره حقوقی ضمن نقض دادنامه بدوی رای به بی حقی خواهان ها صادر نمود


تعداد مشاهده: 834
1390/6/22
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top