12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398
Search

اقدامات شاخص هفته اول شهریور ماه 1390

مطالبه خسارت
فک غیر مجاز پلمپ

مطالبه خسارت
در خصوص دعوی آ قایان و خانمها پژمان-هومن-وحید-شیما-ژیلا همگی ناطقی -حوریه محمودی  به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران بخواسته دریافت خسارت بابت تخریب ملک حواهان توسط شهرداری با توجه به پاسخ لستعلام ثبتی وارده به شماره 786 مورخ 22/4/90 که حکایت از مالکیت آقایان امیر ناطقی و قدمعلی ناطقی نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی 49/6455 بخش 11 تهران و اینکه دلیلی که ثبت مالکیت خواهان در پلاک ثبتی مذکور باشد به دادگاه ارائه نشده در نتیجه دادگاه خواهانها را در موضوع مطروحه ذینفع ندانسته و دادنامه بنفع شهرداری منطقه 8 صادر گردیده است ارزش ریالی دادنامه 4000000ریال می باشد


فک غیر مجاز پلمپ
در خصوص اتهام آقای هدایت اله سلطانیان دائر بر فک غیر مجاز پلمپ دادگاه با توجه به گزارش شهرداری منطقه 8 و تصویر صورتجلسه پلمپ و تصویر فک پلمپ و سلیر دلائل و قرائن موجود در پرونده متهم را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید . ارزش ریالی دادنامه 4000000ریال می باشد.


تعداد مشاهده: 718
1390/6/22
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top