11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search

اقدامات شاخص در مهرماه و هفته اول آبان 1390

1- الزام به تنظيم سند :
پلاك ثبتي 6784/48 متعلق به مجتمع اقتصادي كميته امداد امام (ره) به متراژ 528 مترمربع واقع در 20 متري كرمان خيابان اردستاني كه در حال حاضر به عنوان پارك عمومي مورد بهره برداري قرار دارد. با توجه به پرداخت قيمت پلاك مرقوم در سال 1387 اقدامات لازم جهت استيفاء حقوق شهرداري با طرح دادخواست مبني بر الزام مالك به انتقال پلاك مرقوم مطرح و طبق تصاوير اسناد ضميمه ملك در تاريخ 11/7/1390 به نام شهرداري تهران منتقل گرديد .
2- اجراي رأي كميسيون رفع خطر (پلاك ثبتي 11140/88 شيريني فروشي پارس) :
با توجه به سوابق موجود مالك ملك مرقوم به نام مجتبي موحدراد از سال 1384 با شيوه هاي نامتعارف و سركشي
 و تمرد نسبت به مقررات اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز و توسعه تجاري در پلاك مرقوم به نام شيريني فروشي پارس بالاتر از ميدان فلكه اول تهرانپارس نموده بود و علي رغم صدور آراء كميسيون هاي ماده صد و بند 20 ماده 55 ، شهرداري اقدام خاصي نتوانسته بود بر عليه مالك عملي نمايد به دليل تجري اخيراً نامبرده با ستون گذاري در طبقه فوقاني قصد تبديل پشت بام به مسكوني به متراژ 300 مترمربع را داشته كه موضوع به فوريت در دستور كار قرار گرفته و با صدور رأي كميسيون رفع خطر دستور قضايي لازم از دادسراي ناحيه 7 اخذ و با حضور كلانتري محل 

نسبت به قلع و قمع مستحدثات در تاريخ 19/6/90 بدون هيچگونه خسارت جاني و مالي اقدام گرديد.
3- تصرف غيرقانوني زمين :
با توجه به بررسي به عمل آمده در خصوص پروانه ساختماني شماره 14190 مورخ 9/8/1385 و استعلام در خصوص اصالت سند مالكيت ارائه شده در خصوص پلاك ثبتي 788/151 دلايل كافي مبني بر جعلي بودن سند ارائه شده به شهرداري استحصال گرديد و شكايت كيفري مبني بر جعل سند و استفاده از سند مجعول بر عليه امير قاسمي و عباس تاجيك در تاريخ 6/8/1388 مطرح و النهايه طبق دادنامه شماره 800351 مورخ 7/4/90 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومي جزايي متهمين به جزاي جرم ارتكابي (حبس و جزاي نقدي) محكوم گرديدند
 

متعاقباً در تاريخ 27/7/1390 گزارشي مبني بر تصرف رقبه موصوف توسط متهمين و فرد ديگري به نام علي اكبر متين زاده واصل كه با طرح شكايت مجدد در دادسراي حفظ حقوق بيت المال از طريق پليس امنيت موضوع در دست رسيدگي مي باشد.
4- رد دعواي مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني (ره) :
با توجه به دادخواست مجتمع مزبور بر عليه منطقه مبني بر محكوميت شهرداري به پرداخت بهاي عادله سه دانگ از شش دانگ يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 1384/48 به متراژ 5/787 در راستاي دفاع از حقوق شهرداري دفاعيات لازم انجام و طبق دادنامه شماره 800691 مورخ 4/7/1390 قرار رد دعوي به طرفيت منطقه صادر و ابلاغ گرديده است.
5- رفع معارض پروژه پارك آب :
در راستاي توسعۀ پروژه پارك آب واقع در فلكه اول تهرانپارس ابتداي خيابان پروين اقدامات اجرايي انجام متأسفانه با شكايت احد از مالكين همجوار به نام شركت نگهبان مبني بر ممانعت از حق وتخريب
 

در شعبه 2 دادياري دادسراي ناحيۀ 7 پروژه متوقف و پس از پيگيريهاي قضايي و حضور داديار محترم و كارشناس رسمي دادگستري در محل پروژه دلائل لازم مبني بر بلاوجه بودن شكايت شاكي ارائه و دستور ادامه پروژه اخذ و از تضييع حقوق شهرداري ممانعت به عمل آمد.
6- همكاري جهت رفع سد معابر با نواحي :
با توجه به گزارشات واصله از حوزه خدمات شهري مبني بر تجمع عده اي وانتي سركش در نقاط خاص منطقه و ايجاد درگيري با عوامل شهرداري
  اقدامات لازم با مستندسازي انجام و  طي شرحي به سرپرست محترم دادسراي ناحيه 7 منعكس گرديد پس از اخذ دستور طي مراحل 4مرحله با استفاده از يگان رعدسركلانتري چهارم هر مرحله به استعداد 20نفر  به همراه عوامل اجرايي ناحيه وكارشناسان فعال حقوقي اقدامات لازم جهت رفع سد معبر و توقف خودروهاي بارفروشان انجام و طي عمليات هاي مزبور 

10 دستگاه خودرو توقيف و به پاركينگهاي نيروي انتطامي هدايت گرديدند.
7- پروژه بزرگراه امام علي (ع) :
با توجه به دستور شهردار محترم تهران مبني بر عملياتي شدن ادامه بزرگراه امام علي (ع) اداره حقوقي منطقه به عنوان بازوي كمكي و قانوني اجراي پروژه در خدمت شهردار محترم منطقه بوده تا ضمن حل و فصل موضوعات ارجاعي حتي المقدور از ايجاد اختلال در زمان بندي پروژه در حد توان و با استفاده از توانايي همكاران حقوقي جلوگيري نمايددر اين راستا
 

تا به حال اقدام به :
1) بررسي اسناد مالكيت و وكالتنامه هاي ابرازي توسط شهروندان به تعداد 39 فقره .
2) رسيدگي به اعتراض شهروندان به مفاد قرارداد وقيمت هاي اعلامي
 

15 فقره .
3) تقاضاي صدور مجوز اعمال ماده 9
 باهماهنگي اداره كل حقوقي به تعداد 29 فقره .


تعداد مشاهده: 1008
1390/8/7
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top