12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Search

اقدامات شاخص هفته سوم آبان ماه 1390

1- مطالبه اجرت المثل
با توجه به دادخواست تقديمي منطقه بر عليه اداره كل تربيت بدني بخواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف پلاك ثبتي 152/90 از تاريخ 6/7/87 تا زمان اجراي حكم النهايه دادگاه (شعبه 123 حقوقي) پس از رسيدگي با احراز تصرف خوانده در پلاك مزبور طبق دادنامه شماره 2000595 مورخ 3/7/90 اداره خوانده را به پرداخت مبلغ 332/933/071/1 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 750/738/14 ريال بابت هزينه دادرسي محكوم نموده است.

2- تخليه باشگاه بدنسازي از ملك شهرداري
حسب دستور شهردار محترم منطقه مبني بر بررسي وضعيت و چگونگي استقرار باشگاه بدنسازي در ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيك واقع در خيابان جانبازان غربي نبش كرمان شمالي طبقه زير زمين با اخطار به متصدي باشگاه به نام حسين ديهيم مريداني و حضور نامبرده و ارائه تصوير قراردادهاي مختلف پس از بررسي هشدار لازم جهت تخليه محل به دليل وجود تعارض در قراردادها به نامبرده گوشزد و به دليل عدم توجه نامبرده به تعهدات كتبي ارائه شده و احضاريه صادره در راستاي صيانت از حقوق شهرداري درخواست تخليه محل به استناد عدم شمول املاك شهرداري از قانون مالك و مستأجر مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب به دادستان محترم تنظيم متعاقباً پس از حضور مشاراليه در بازپرسي شعبه 1 ناحيه هفت و ارائه مجدد قراردادهاي متعدد با امضاء مديران قبلي شهرداري پس از بررسي جعلي بودن قراردادها به دليل جابجايي مديران امضاء كننده قرارداد و تبديل اداره كل املاك به سازمان حداقل براي 5 سال قبل از تاريخ قرارداد ارائه شده تقاضاي استعلام اصالت قراردادها از شعبه معمول و طبق پاسخهاي دريافتي همگي مجعول و فاقد اصالت اعلام گرديدند. نامبرده در دفتر اداره حقوقي در تاريخ 14/8/1390 جلب و محل كاملاً تخليه و تحويل منطقه گرديد پرونده مزبور جهت استيفاء كامل حقوق شهرداري در دست پي گيري مي باشد.


تعداد مشاهده: 764
1390/8/29
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top