12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398
Search
خدمت قابل ارائه:احداث پل هوائی عابر پیاده و آرام سازی معابر
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :90 روز
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :سطح منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:خط کشی معابر، بررسی شبکه معابر
گیرنده خدمت :شهروندان محترم زمان نهایی خدمت قابل ارائه :30 روز
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :سطح شهر
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:احداث و نگهداری مسیرهای دوچرخه
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :15 روز
مدارک مورد نیاز :عکس - کارت ملی - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :سطح منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
  
خدمت قابل ارائه:نصب تابلو های انتظامی و علائم راهنمایی و رانندگی، بررسی نصب موانع فیزیکی معابر
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :15 روز
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
 
خدمت قابل ارائه:آموزش ارتقاء فرهنگ ترافیک
گیرنده خدمت :کودکان مدارس ابتدایی - رانندگان اتوبوس و اتومبیل های کرایه زمان نهایی خدمت قابل ارائه :بطور مستمر
مدارک مورد نیاز : مکاتبه با آموزش و پرورش منطقه، تماس تلفنی با مدارس ابتدایی سطح منطقه جهت برگزاری برنامه نمایشیمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:اصلاح هندسی معابر
گیرنده خدمت :شهروندان محترم زمان نهایی خدمت قابل ارائه :60 روز
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:مناسب سازی معابر - ورودی منازل معلولین و سالمندان
گیرنده خدمت :معلولین و سالمندانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :30 روز
مدارک مورد نیاز :کارت معلولیت - کارت عضویت در مرکز ضایعه نخاعی تهران - مدارک شناسایی مکان ارائه خدمت :سطح منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top