11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search
خدمت قابل ارائه:ورود به سامانه زنان سرپرست خانوار منطقه
گیرنده خدمت :زنان سرپرست خانوار ( مطلقه - فوت همسر - بد سرپرست )زمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک ماه
مدارک مورد نیاز :کپی کارت ملی- شناسنامه - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :امور بانوانراه های پیگیری :

خدمت قابل ارائه:اشتغال زنان سرپرست خانوار
گیرنده خدمت :زنان سرپرست خانوار ( مطلقه - فوت همسر - بدسرپرست )زمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک ماه
مدارک مورد نیاز :کپی کارت ملی- شناسنامه - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :امور بانوانراه های پیگیری :
خدمت قابل ارائه:بررسی و پیگیری مشکلات زنان سرپرست خانوار
گیرنده خدمت :زنان سرپرست خانوار ( مطلقه - فوت همسر - بدسرپرست )زمان نهایی خدمت قابل ارائه :زمان خاصی در نظر گرفته نمی شود
مدارک مورد نیاز :کپی کارت ملی- شناسنامه - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :امور بانوانراه های پیگیری :
خدمت قابل ارائه:برگزاری کلاسهای آموزشی و مشاوره در قالب نذر فرهنگی
گیرنده خدمت :زنان سرپرست خانوار ( مطلقه - فوت همسر - بدسرپرست ) - فرزندان زنان سرپرست خانوارزمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک ماه
مدارک مورد نیاز :کپی کارت ملی- شناسنامه - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعی - اداره فرهنگیراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top