11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search
خدمت قابل ارائه:رسیدگی به دعاوی له و علیه شهرداری
گیرنده خدمت :شهروندان (طرفین دعوی)زمان نهایی خدمت قابل ارائه :باتوجه به اینکه پروسه مزبور در خارج از شهرداری و در محاکم و مراجع قضایی و حقوقی انجام می گیرد و طبق قانون آئین دادرسی مراجع مزبور دارای تشریفات خاص و مواعد رسیدگی زمان بندی شده می باشند تعیین مدت و یا زمان نهایی قابل پیش بینی نبوده و حداقل بسته به نوع پرونده 2 سال زمان می برد.
مدارک مورد نیاز :1- -ارائه و ابلاغ دادخواست از مراجع قضایی و محاکم 2- مستندات ادعای مطروحه اعم از اسناد مالکیت -اسناد مربوط به حقوق مکتسبه و اسناد مرتبط با ورود ضرر و زیان له یا علیه شهرداریمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :اداره حقوقیراه های پیگیری :آقای عباسی 77909657
خدمت قابل ارائه:بررسی قراردادهای پیمانکاران
گیرنده خدمت :پیمانکارانزمان نهایی خدمت قابل ارائه : 48 ساعت کاری
مدارک مورد نیاز :ارسال اصل قرارداد منعقده به انضمام کلیه اسناد مثبته اعم از صورتجلسات و دستورات مقامات مافوق و مناقصات و مزایده و هرگونه مستند دیگرمربوط به موضوعمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :اداره حقوقیراه های پیگیری :آقای بوذری 77907907
خدمت قابل ارائه:رسیدگی به مشکلات حقوقی شهروندان
گیرنده خدمت :شهروندانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :با توجه به نوع درخواست و موضوع از 20 روز الی یک ماه
مدارک مورد نیاز :1-ارائه درخواست کتبی و طرح مشکل 2- مستندات اعم از اوراق هویت ، اسناد مثبته مثل سند بنچاق و یا مبایعه نامه یا آراء صادره ازمحاکممکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :اداره حقوقیراه های پیگیری :آقای عباسی 77909657
خدمت قابل ارائه:پاسخگویی به استعلامات قضایی و انتظامی
گیرنده خدمت :شهروندانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :صرفاً در خصوص استعلامات و در صورت پاسخگویی به موقع حوزه تخصصی یک هفته کاری
مدارک مورد نیاز :اصل برگ استعلام و مستندات ضمیمه اعم از احکام یا آراء دادگاهمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :اداره حقوقیراه های پیگیری :آقای عباسی 77909657
خدمت قابل ارائه:پرداخت خسارت آسیب دیدگان حوادث طبیعی
گیرنده خدمت :افراد خسارت دیدهزمان نهایی خدمت قابل ارائه :3 ماه
مدارک مورد نیاز :مدارک مربوط به احراز هویت و مالکیت افراد - استشهادیه محلی - سایر مدارک مثبتهمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :اداره بحرانراه های پیگیری :آقای نوروزی 77910033

خدمت قابل ارائه:ملاقات شهروندان با شهردار محترم منطقه 8
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :1- مالک (سند مالکیت) 2-وکیل (وکالت نامه محضری )مکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه سوم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :روابط عمومی منطقهراه های پیگیری :آقای آذرخش 77907907
خدمت قابل ارائه:تملک املاک واقع در طرح های اجرایی شهرداری
گیرنده خدمت :مالکین ملک واقع در طرح های اجرایی شهرداریزمان نهایی خدمت قابل ارائه :زمان مشخصی ندارد . بستگی به باز پرداخت تاوان از سوی شهرداری دارد
مدارک مورد نیاز :کپی اسناد مالکیت و اصل آن - کپی کارت ملی و اصل آن- قبض آب و برق ، گازمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :اداره املاکراه های پیگیری :آقای کسرایی 77918441

خدمت قابل ارائه:فروش متروکه و اضافه مساحت
گیرنده خدمت :مالکینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :درخواست کتبی خرید متروکه -کپی اسناد مالکیت و اصل آن - کپی کارت ملی و اصل آن- قبض آب و برق ، گازمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت شهرسازی - کارشناس طرح تفصیلیراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209
خدمت قابل ارائه:اجرای آرای صادره از کمیسیونهای ماده صد شهرداری تهران
گیرنده خدمت :مالک- ذینفع- شاکی- متشاکی یا وکلای رممیزمان نهایی خدمت قابل ارائه :در حالت عام پس از قطعی شدن رای و ابلاغ آن بعد از 2ماه اجرای رای پیگیری می گردد. چنانچه مالک یا ذینفع در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند روند رمیدگی به پرونده د ر دیوان، زمان مورد نظر را طولانی تر خواهد نمود.
مدارک مورد نیاز :1 - سند مالکیت - 2 کارت شناماییمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :اداره اجرای احکامراه های پیگیری :آقای باقری 77901979
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top