12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398
Search
خدمت قابل ارائه:خدمات دانشجویی - اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :دانشجویان و محققینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک روز کاری
مدارک مورد نیاز :نامه دانشگاه و کارت دانشجوییمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت برنامه ریزی - کارشناس GISراه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :71359305
خدمت قابل ارائه:ارائه اطلاعات توصیفی
گیرنده خدمت :دانشجویان و محققینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک روز کاری(در صورت وجود اطلاعات)
مدارک مورد نیاز :کارت دانشجویی ، معرفی نامه دانشگاهمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :اداره فناوری - کارشناس آمارراه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :71359305
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top