11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
Search
خدمت قابل ارائه:تقسیط عوارض
گیرنده خدمت :مراجعینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :مدارک مورد نیاز جهت اداره درآمد 1- اصل سند 2- اصل کارت ملی مالک 3- فرم معرفی شهرداری به بانک 4- یک نفر ضامن معتبر 5- حضور مالک همراه با اصل دسته چک *** مدارک مورد نیازجهت بانک شهر 1- اصل و کپی سند مالکیت 2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک 3- ارائه فیشهای پرداختی همراه با کپی آنها 4- حضور مالک همراه با اصل دسته چک مکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت مالی - اداره درآمدراه های پیگیری :آقای رئوفیان 77958900

خدمت قابل ارائه:صدور چک
گیرنده خدمت :پیمانکاران ،اشخاص ذینفعزمان نهایی خدمت قابل ارائه : 3روز کاری
مدارک مورد نیاز :1-معرفی نامه از طرف مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت 2-اصل کارت شناسائی معتبر(شناسنامه-کارت ملی) به همراه کپی3-اصل روزنامه رسمی همراه با کپی4-جهت دریافت استرداد عوارض ملک داشتن اصل سندمالکیت واصل کارت شناسائی و کپی هر دو مکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت مالی - اداره حسابداریراه های پیگیری :آقای نوروزی 77910033
خدمت قابل ارائه:انعقاد قرارداد
گیرنده خدمت :واجدین شرایط شرکت در مناقصه(پیمانکاران)زمان نهایی خدمت قابل ارائه :پس از ارائه ضمانتنامه بانکی وابلاغ قرارداد
مدارک مورد نیاز :1-اساسنامه شرکت وروزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات 2-کپی شناسنامه وکارت ملی صاحبان حق امضاءمدیرعامل ،رئیس هیئت مدیره واعضاء هیئت مدیره 3- تکمیل فرم 4-کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل - رئیس هیئت مدیره -اعضاء هیئت مدیره 5-اصل وکپی رتبه مکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :اداره قراردادهاراه های پیگیری :آقای بوذری 77907907

خدمت قابل ارائه:بررسی امور پیمانکاران
گیرنده خدمت :پیمانکارانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :پس از طی مراحل قانونی وتخصیص نقدینگی
مدارک مورد نیاز :مدارک لازم جهت آزادسازی حسن انجام کار وضمانتنامه : 1-تحویل موقت یا قطعی 2- داشتن صورت وضعیت قطعی *** مدارک لازم جهت رسیدگی 1-ارسال صورت وضعیت از معاونت مربوطه 2-داشتن اعتبار لازممکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت مالیراه های پیگیری :آقای نوروزی 77910033

خدمت قابل ارائه:اعطای کمک به اشخاص حقیقی ، حقوقی وبخش خصوصی
گیرنده خدمت :اشخاص حقیقی ، حقوقیزمان نهایی خدمت قابل ارائه :پس از طی مراحل قانونی
مدارک مورد نیاز :1-درخواست گیرنده خدمت وصدور مجوز پرداخت از سوی شهردار منطقه 2-ارائه شماره حساب وتماس (نام بانک،شعبه) متعلق به درخواست کننده 3-اصل وکپی کارت ملی درخواست کنندهمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :هزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت مالی - اداره حسابداریراه های پیگیری :آقای نوروزی 77910033
خدمت قابل ارائه:پرداخت عوارض شهرسازی و کمیسیون منتخب بصورت نقدی
گیرنده خدمت :مراجعینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت مالی - اداره درآمدراه های پیگیری :آقای رئوفیان 77958900
خدمت قابل ارائه:گردش کار چک برگشتی
گیرنده خدمت :مراجعینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت مالی - اداره درآمد و حسابداریراه های پیگیری :آقای نوروزی 77910033
خدمت قابل ارائه:صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب ( آب ، گاز ، برق ، تلفن)
گیرنده خدمت :مراجعینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :1- ارائه نامه ادارات مربوطه 2- تهیه پیش نویس اعلام عوارض 3- پرداخت عوارض حفاری و نوسازی و غیرهمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :دفاتر خدمات الکترونیکراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209
خدمت قابل ارائه:استعلام دفترخانه ها برای انتقال ملک
گیرنده خدمت :مراجعینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :1- اصل نامه دفترخانه 2- مفاصاحساب نوسازی معتبر 3- پایانکار معتبر( که تاریخ آ ن به پایان نرسیده باشد و یا ملک بدهی به شهرد اری نداشته باشد) مکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت مالی - اداره درآمدراه های پیگیری :آقای رئوفیان 77958900
خدمت قابل ارائه:صدور مفاصاحساب نوسازی
گیرنده خدمت :مراجعینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :1- نامه دفترخانه 2- اصل سند مالکیت 3- همراه داشتن فیش عوارض سالهای قبل 4- ارائه پایانکار نامحدود 5- عدم خلاف معتبر ( جهت املاک نیمه تمام در حال ساخت)مکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :دفاتر خدمات الکترونیکراه های پیگیری :آقای رئوفیان 77958900
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top