11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search
خدمت قابل ارائه:صدورپروانه
گیرنده خدمت :متقاضی یا وکیل قانونیزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :1- فرم درخواست تشکیل شده 2- اصل مدارک مالکیت 3- اصل شناسنامه مالکین 4- اصل نوسازی سال جاری 5- اصل صورت مجلس تفکیکی 6- اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت 7- ارائه گواهی 6و8 قانون زمین شهری 8- نقشه GIS 9- حضور کلیه مالکین 10- اصل وکالت نامه و شناسنامه به وکیل 11- فیش های برق –آب-گازمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت شهرسازی - کارشناس طرح تفصیلی و اداره نظارتراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209
خدمت قابل ارائه:صدور گواهي (پايان كار- عدم خلاف-بلامانع و ...)
گیرنده خدمت :متقاضي يا وكيل قانونيزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :اصل و تصوير مدارك مالكيت - 2 اصل كپي شناسنامه و كارت ملي مالكين - 3 نقشه با مهر و امضاء مهندس ذيصلاح توسط مالك يا مهندس ذيصلاح - 4 اصل تصوير صورت مجلس تفكيكي - 5 اصل كپي گواهي انحصار وراثت GIS - 6 نقشه - 7 حضور مالك يا وكيل قانوني - 8 اصل كپي وكالت نامه و كارت ملي وكيل - 9 گزارش مهندس ناظر - 10 فيش هاي برق –آب-گاز- تلفنمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت شهرسازی - کارشناس طرح تفصیلیراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209
خدمت قابل ارائه:استعلام طرح تفصيلي
گیرنده خدمت :متقاضي يا وكيل قانونيزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :1 ارائه استعلام از مراجع ذيربط 1 كه محل ملك روي آن مشخص و به امضاء متقاضي رسيده باشد / - 2 ارائه نقشه 2000 - 3 در صورت امكان ارائه كپي سند مالكيت يا پروانه ساختمان يا گواهي عدم خلاف يا پايان ساختمانمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت شهرسازی - کارشناس طرح تفصیلیراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209
خدمت قابل ارائه:گواهي پايان كار
گیرنده خدمت :متقاضي يا وكيل قانونيزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :1 اصل و تصوير سند مالكيت - 2 اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه مالكين - 3 نقشه با مهر و امضاء مهندس ذيصلاح توسط مالك يازمهندس ذيصلاح - 4 اصل تصوير صورتمجلس تفكيكي - 5 اصل و كپي گواهي انحصار به فرد gis - 6 نقشه - 7 حضور مالك يا وكيل قانوني - 8 اصل و كپي وكالت نامه و وكارت ملي وكيل - 9 گزارش مهندس ناظر - 10 فيش هاي : برق –آب –گاز - تلفنمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت شهرسازی - کارشناس بررسی خلافراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top